Mercedes-Benz Slovenija
Mercedes-Benz Emil Frey Avtocenter
Izjava o varstvu osebnih podatkov

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

  1. PODATKI UPRAVLJAVCA

Za varstvo osebnih podatkov strank pridobljenih v zvezi s sklenitvijo pogodbe za uporabo / najem vozila in izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ali drugim naročilom za izvedbo pogodbe ter v zvezi z izvajanjem ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe je odgovoren
Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka: 8678863000, kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dpo@emilfrey.si
(v nadaljevanju upravljavec)

 

  1. NAMENI OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA

2.1. Podatki za namen sklenitve in izvajanja pravic in obveznosti iz naslova pogodbe za uporabo / najem vozila

Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve ter izvajanja pravic in obveznosti iz naslova pogodbe za uporabo/najem vozila, za namen izvajanja ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe, je utemeljena na podlagi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR) in na podlagi ostalih zavezujočih predpisov.

Kot stranka za potrebe sklenitve pogodbe za uporabo / najem vozila prodajalcu posredujete podatke o svojem imenu, priimku, naslovu, telefonski številki, elektronski pošti, datumu rojstva, številki vozniškega dovoljenja, datuma izdaje vozniškega dovoljenja, vpiše se pa še datum in čas uporabe vozila. Ti podatki so potrebni za namen izvedbe pogodbe za uporabo / najem vozila in s tem namenom povezane komunikacije med pogodbenima strankama.

Prodajalec bo lahko zavrnil sklenitev pogodbe za uporabo /  najem vozila delno ali v celoti, če bo stranka zavrnila posredovanje svojih podatkov, ki so zahtevani za potrebe sklenitve pogodbe za najem / uporabo vozila. Za odstop od poslovnega razmerja in / ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, upravljavec ni odškodninsko odgovoren. Prodajalec ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da kupec izkaže svojo identiteto in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja; v primeru, ko je kupec pravna oseba, pa tudi upravičenost za sklepanje poslovnega razmerja v imenu te pravne osebe. Komunikacija skladno s splošnimi pogoji in celovita izvedba naročila je mogoča le pod pogojem, da je kupec na naročilu ali pogodbi posredoval točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

Obdelava zbranih podatkov je potrebna za izvedbo naročila stranke, to je izpolnitev pogodbe, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, kar predstavlja pravno podlago za njihovo obdelavo (točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR). Hkrati bo podatke obdeloval za namen oblikovanja pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi; vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; kar vse predstavlja njegove zakonite interese (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR). Podatke bo obdeloval tudi zaradi zaščite življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb (točka d prvega odstavka 6. člena GDPR) in zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti, npr. v zvezi z ukrepi za zagotavljanje varnosti proizvodov (točka c) prvega odstavka 6. člena GDPR).

2.3. Neposredno trženje

Upravljavec bo lahko zbrane osebne podatke obdeloval za namen neposrednega trženja na podlagi svojega zakonitega interesa (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR) le v obsegu, kot mu to dovoljujejo veljavni zavezujoči predpisi. Stranka ima možnost, da brezplačno in enostavno zavrne uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če stranka ni zavrnila takšne uporabe že na začetku.

Upravljavec bo osebne podatke lahko zbiral in obdeloval tudi na podlagi informirane osebne privolitve stranke za neposredno trženje, (točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR). Privolitev upravljavcu omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, o posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, o novostih in ugodnostih; za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi upravljavca, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga. Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo upravljavec takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja in zanjo ne predstavlja oteževalnih okoliščin. Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve oz. datum vnosa privolitve v IT sistem upravljavca.

2.4. Učinkovito delovanje vozila ter varnost vozila in udeležencev v prometu

V vozilu so vgrajeni elektronski krmilniki. Krmilniki obdelujejo podatke, ki jih prejemajo npr. od senzorjev vozila, sami ustvarijo ali si jih med seboj izmenjujejo. Nekateri krmilniki so potrebni za varno delovanje vozila, nekateri vas med vožnjo podpirajo (npr. sistemi za pomoč vozniku), drugi pa omogočajo komfortne (npr. nastavitev sedeža) ali informacijske-razvedrilne funkcije (npr. predvajanje glasbe). Ti krmilniki in funkcije v vozilu omogočajo zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov o vozilu, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Večino vozil je opremljenih tudi s sistemom EU eCall, ki se uporablja skupaj z enotno evropsko številko za klic v sili »112« in je namenjen zaščiti ključnih interesov posameznika, na katerega se osebnih podatki nanašajo, vse v skladu s točko d prvega odstavka 6. člena. Podrobnejše informacije glede obdelave podatkov vozila in informacij o varstvu osebnih podatkov glede navedenega boste našli v vsakokratnih navodilih za uporabo vozila ali v okviru posamezne storitve.

2.5. Storitve Mercedes me connect in smart control

Vozila znamke Mercedes-Benz v lasti Družbe, ki se dajejo v uporabo strankam, bodo v primeru privolitve stranke povezana s storitvami Mercedes me connect in smart control družbe Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, D-70372 Stuttgart, Nemčija. V tem primeru bo upravljavec lahko pogledal lokacijo vozila, če stranka vozila ne bo vrnila v dogovorjenem roku. Več o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z storitvami Mercedes me connect in smart control je na razpolago pri vsakokratni privolitvi v tovrstno obdelavo osebnih podatkov.

 

  1. PRAVICE STRANK V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Stranka ima pravico, da od upravljavca zahteva:

nezakonito; če kupec prekliče privolitev; ali če tako določa zavezujoč predpis;

Prav tako lahko stranka kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavec preneha z obdelavo, razen če dokaže svoje zakonite interese za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke.

Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

  1. NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC

4.1. Stranka ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanjo in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).

4.2. Vsaka stranka, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

 

  1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

5.1 Do osebnih podatkov stranke bodo dostopale le osebe, zaposlene pri upravljavcu, pri čemer je dostop omejen na delovna mesta in na obseg, ki je nujno potreben za dosego ustreznega namena obdelave. Upravljavec osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen:

5.2 V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku, bo upravljavec posredoval podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

 

  1. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo podatke iz naročila/pogodbe hranil 10 let od dne (zadnjega) nakupa, razen če bo nadaljnja hramba potrebna za dosego namena spremljanja varnosti proizvodov ali zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

 

Če se podatki hranijo na podlagi podane izrecne privolitve, se bodo hranili do preklica privolitve. Ko posameznik privolitev prekliče, upravljavec njegovih podatkov za ta namen ne uporablja več. Upravljavec pa dokazilo o posameznikovi privolitvi hrani še toliko časa, kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti ali obrambo njegovih zahtevkov.